KE-[B:Gld-Hise-Lg-Sams-Skyw2,C:G.Tele.Tele,Wk:4415,Dim:336x280]